KOSGEB KOBİ GELİŞİM DESTEK PAKETİ

Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 

Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 aydır. Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 80 (seksen) olarak uygulanır.

 

Detaylı bilgiler için KOSGEB'in resmi sitesi ziyaret edilebilir. 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

 

 

 

COPYRIGHT © 2014 MODEL BUSINESS SOLUTION . ALL RIGHTS RESERVED      |      GİZLİLİK POLİTİKASI